Stowarzyszenie

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Montessori Dobra Przyszłość objęło patronatem Naszą Szkołę Podstawową.

 

Stowarzyszenie powstało w 2012 roku w Szczecinie. Tworzy je grupa rodziców, nauczycieli, fascynatów wychowywania i kształcenia dzieci w warunkach pełnych miłości i szacunku do dziecka oraz dających możliwość jak najpełniejszego czerpania i rozwijania naturalnych predyspozycji i talentów dzieci.

Stowarzyszenie Montessori „Dobra Przyszłość” jest organizacją o charakterze charytatywnym, której misją jest wspieranie rozwoju dzieci oraz polepszanie warunków i poziomu kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Stowarzyszenie podejmuje także działania zmierzające do szerzenia wiedzy o pedagogice dr Marii Montessori, na której metodach opiera swoją działalność.

Jednym z celów Stowarzyszenia jest wspomaganie placówek oświatowych korzystających z nowoczesnych, innowacyjnych metod nauczania w szczególności metod dr Marii Montessori w zakresie wyposażenia, utrzymania i modernizacji ich obiektów. Ważnym obszarem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie edukacji i rozwoju dzieci zdolnych, jak również dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. W tym celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi m.in. zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, logopedyczne. Stowarzyszenie angażuje się także w organizowanie pomocy pedagogicznej i psychologicznej w zaadaptowaniu się dzieci do struktur szkolnych, jak również w działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich. Ważnym celem działalności Stowarzyszenia jest również wprowadzenie systemu stypendialnego dla dzieci zdolnych lub zagrożonych wykluczeniem ze szkół ze względu na trudną sytuację materialną. Stowarzyszenie organizuje różne formy zbiorowego wypoczynku, takie jak: wycieczki, imprezy integracyjne, kolonie, półkolonie, zielone szkoły, spektakle, w szczególności dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Stowarzyszenie wspomaga także rodziców w wychowywaniu oraz edukacji dzieci poprzez różnego typu poradnictwo i współpracę na rzecz polepszania warunków kształcenia dzieci i młodzieży. W celu pogłębienia ich znajomości i rozumienia dziecka oraz pomocy w procesie wychowawczym organizowane są kursy, warsztaty, spotkania i konferencje dla rodziców. Stowarzyszenie wspiera również edukację domową między innymi poprzez podnoszenie kwalifikacji rodzica.

Swoją działalność Stowarzyszenie kieruje także do nauczycieli organizując kursy poszerzające wiedzę o dziecku szczególnie z zakresu psychologii, pedagogiki i nowoczesnej dydaktyki.

Stowarzyszenie Montessori Dobra Przyszłość jest otwarte na współpracę z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi podobną działalność.

Zarząd: Agnieszka Kowalewska, Magdalena Kulbaczewska, Iwona Więcławska

Kontakt:

e-mail: stowarzyszenie.montessori@gmail.com