Nauczanie

Gruntowne, rzetelne i wszechstronne nauczanie w szkole podstawowej nie jest tylko realizowaniem programu, ale czymś więcej. Tu dzieci uczymy życia. Zarażamy je miłością do nauki, pokazujemy, jak wiele ona im daje oraz jak może być ciekawa. Bezcenna jest też świadomość dziecka, że wiedza jest kluczem do rozumienia siebie, a co za tym idzie, lepszego rozumienia innych ludzi.

Szkoła bezstresowa?

Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori nie jest szkołą bezstresową, jednak nie wykorzystuje strachu do motywowania dzieci. Metoda Montessori ma tak wiele narzędzi do tego, by skutecznie zainteresować dziecko nauką, że karanie i straszenie złą oceną wydaje się jedynie czynnikiem niszczącym dziecko, które z gruntu przecież jest ciekawe świata. Zadaniem szkoły podstawowej jest pokazanie jak zdobywać tę wiedzę.

Podczas nauki w szkole podstawowej

Podczas nauki w szkole podstawowej.

 

Z czym zatem będą musieli poradzić sobie uczniowie naszej szkoły podstawowej?

Na pewno nowym będzie dla dziecka to, że nie ukryje się ze swą ewentualną niewiedzą, gdyż edukacja w szkole według metody Montessori odbywa się w trybie zindywidualizowanego nauczania, łącznie z weryfikacją wiedzy u nauczyciela.

Dla niektórych trudna do pokonania może być trema przed tematycznymi wystąpieniami publicznymi, których jest wiele w roku i dotyczy to każdego dziecka. Zadaniem szkoły jest także nauczyć przezwyciężanie tego strachu.

W tym tych zadaniach nie ma charakteru ocennego. Jeśli komuś nie powiedzie się, mówimy mu, „nie martw się, skoro dziś się nie udało, to spróbujemy jutro”. W naszej szkole nie zostawiamy dziecka samego z porażką, ale pokazujemy mu, że próby i błędy są potrzebne oraz mają charakter rozwojowy i nie należy się ich bać. Z drugiej strony nie ma możliwości porzucenia niewyćwiczonej umiejętności i „pójścia dalej z programem” jak to ma często miejsce w tradycyjnych szkołach.

Nauczyciele w szkole podstawowej Montessori

Kadra naszej szkoły składa się z wyspecjalizowanych nauczycieli, którzy nie tylko spełniają kryteria kuratorium dotyczące kwalifikacji zawodowych, ale dodatkowo kształcą się w metodzie Montessori.

Rolą nauczyciela w szkole Montessori jest wspieranie dziecka w dążeniu do zdobywania wiedzy. Jego zadaniem jest stworzenie atmosfery nauki badawczej, przez doświadczanie różnych zjawisk oraz zależności społecznych, przyrodniczych czy matematycznych, a także analizowanie przyczyn i skutków, zarówno w dziejach ludzkości, jak i w życiu bieżącym dziecka. Dzięki temu szkoła pomaga w budowaniu wysokiej samooceny dziecka i wiary w siebie. Nauczyciel, bazując na naturalnej chęci poznawczej dziecka, wyjaśnia mu, że wszyscy uczymy się, nie tylko będąc w szkole – bo warto. W ten sposób nauczyciel pokazuje to jest ciekawe i rozwijające, a nie dla nagrody, czy z musu wywieranego przez szkołę.

W szkole Montessori zadaniem nauczyciela jest także odkrywanie i pomoc w rozwijaniu indywidualnych pasji dzieci.

Praca z puzzlami w szkole podstawowej

Szkoła podstawowa Montessori – praca z puzzlami.

 

Pomoce rozwojowe Montessori

Każda sala lekcyjna w szkole Montessori wyposażona jest w ponad 200 różnych pomocy edukacyjnych, które w terminologii pedagogiki Montessori zwane są pomocami rozwojowymi. Wspierają one dzieci w całym procesie edukacyjnym prowadzonym w szkole. W klasycznej sali jest tablica i ławki, a jedynym źródłem wiedzy – nauczyciel i podręczniki. Ciężko w takich warunkach o wszechstronne podejście do nauczanych treści, a wiemy przecież, że by dotrzeć do każdego dziecka trzeba stosować różne metody. Decyduje o tym chociażby to, jaki jest sposób nabywania umiejętności przez dziecko. Czy jest słuchowcem, wzrokowcem, czy kinestetykiem (takiemu dziecku zazwyczaj jest najtrudniej w konwencjonalnej szkole podstawowej, gdyż uczy się przez działanie). Tu bardzo ważnym elementem jest przygotowane otoczenie w szkole Montessori, czyli wyłożone na półki materiały edukacyjne w szeroki sposób obrazujące konkretny dział. 

Pomoce rozwojowe w szkole podstawowej montessori.

Pomoce rozwojowe w szkole podstawowej montessori.

 

Praca własna

Podczas zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej, nazywanych pracą własną, dziecko realizuje program w indywidualny sposób. Oznacza to, że gdy posiądzie jakąś umiejętność, nie musi czekać na innych, jak ma to miejsce w tradycyjnych szkołach, tylko od razu przechodzi do nowych treści. Z drugiej strony dziecko, które potrzebuje więcej czasu na ćwiczenia nie działa pod presją tej części klasy, która poprzez to, że umie zaczynałaby się nudzić i przeszkadzać.

W trakcie pracy własnej prowadzonej w ramach zajęć , dziecko ma okazję nie tylko do indywidualnej nauki z nauczycielem, ale też może przećwiczyć daną umiejętność na kilku poziomach trudności przy użyciu pomocy dydaktycznych Montessori, w które wyposażona jest każda sala.

Praca własna to też czas na rozwijanie zainteresowań. Ponieważ są to codzienne zajęcia trwające 3 godziny, uczeń ma wiele czasu na przepracowanie zadań obowiązkowych, dodatkowych oraz tych, które sam wybierze. W młodszych klasach szkoły podstawowej często są to projekty przyrodnicze w formie prezentacji do wystąpień publicznych, stworzenie quizu dla klasy, czy plakatu z profesjonalnymi opisami cech osobniczych zwierząt. Warto nadmienić, że w tym czasie dziecko nie musi siedzieć w ławce, może wybrać sobie miejsce, gdzie będzie się uczyć. Często decyduje o tym pomoc, którą wybierze, gdyż niektóre, takie jak linie czasu, czy karty liczbowe do zabawy w bank potrzebują więcej przestrzeni.

Podczas pracy własnej w szkole podstawowej.

Podczas pracy własnej w szkole podstawowej.

 

Odpoczynek

W szkole podstawowej Montessori przewidziana jest dłuższa chwila na odpoczynek i jest ona przewidziana po pracy własnej. Godzinne zajęcia ruchowe: sport, spacer, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, ale swobodne dające dziecku ujście po dotychczasowej koncentracji. Odpoczynek kończy się wspólnym obiadem, który gotowany jest w naszej kuchni. 

Ciąg dalszy zajęć szkolnych

Po odpoczynku uczniowie wracają na lekcje w ramach zajęć w szkole podstawowej, które trwają najczęściej do godz. 15:30. W części popołudniowej obok kontynuacji pracy własnej pojawią się także zajęcia grupowe z języka angielskiego i niemieckiego, plastyki, muzyki, informatyki, wychowania fizycznego oraz zajęcia dodatkowe zaplanowane wg zainteresowań dzieci. Szkoła Montessori daje możliwość uczestnictwa w zajęciach takich jak: szachy, zajęcia artystyczne, sportowe, teatralne, muzyczne, filmowe, ceramika i inne. Zajęcia w szkole podstawowej oraz w świetlicy odbywają się do godziny 17.

Prace domowe

Wszystkie elementy pracy dziecka: poznanie, przećwiczenie i sprawdzenie wiadomości odbywa się na terenie szkoły podstawowej. Wprawdzie dzień szkolny ma nieco inny układ, ale o godzinie 16 uczeń idzie do domu i może prawdziwie odpocząć, tak jak my odpoczywamy po zakończeniu swojej pracy. Wyznajemy zasadę, że miejsce na profesjonalne nauczanie i naukę jest w szkole. Dziecko musi mieć czas na beztroski odpoczynek i po prostu cieszenie się dzieciństwem. Z wiekiem wymagania rosną. Jednak szkoła nigdy nie przerzuca na rodziców obowiązku douczania, tłumaczenia czy „ślęczenia” nad lekcjami. Dziecko nauczone przez nas samodzielnej pracy, w domu wykonywać będzie różne projekty, analizy, rozważania z różnych dziedzin. Ale praca ta będzie miała charakter twórczy i sprowokuje dziecko do wgłębienia się w zadane zagadnienia poznane podczas zajęć w szkole podstawowej.

Szkoła podstawowa Montessori

Obiad w szkole podstawowej Montessori

 

Inne formy nauczania

Poznane w szkole treści rozwijamy również poprzez odwiedzanie miejsc związanych z nimi tematycznie np. powstanie Ziemi – lekcja w muzeum geologicznym; warstwy lasu – lekcja w leśniczówce.

W szkole podstawowej Montessori dzieci mają okazję nabycia praktycznych umiejętności codziennego życia, między innymi pieczenie chleba, przygotowywanie posiłków, dekoracji, układanie kwiatów, dbanie o ogród i zwierzęta.

Organizujemy dla uczniów spotkania z ciekawymi ludźmi oraz wyjazdy na Zielone Szkoły, będące również doskonałą okazją do ćwiczenia samodzielności.

Droga do liceum”

Nie oczekujmy, że w szkole podstawowej Montessori dzieci nie będą musiały pokonywać różnych trudności. U nas, tak jak wszędzie, będą przeżywały sukcesy i porażki, trudności w nauce czy w relacjach rówieśniczych, przyjaźnie i nieprzyjaźnie, radości i smutki.

Celem bezpośrednim szkoły podstawowej prowadzonej według metody Montessori jest przygotowanie dzieci do liceum, w którym muszą umieć się sprawnie uczyć, radzić sobie w relacjach z rówieśnikami, asertywnie obronić się przed istniejącymi zagrożeniami mając silny kręgosłup moralny i wiarę w siebie.

Współpraca z rodzicami

Pierwsza Szkoła Podstawowa Montessori w szeroki sposób otacza wsparciem rodziców. Oprócz zebrań i spotkań indywidualnych z wychowawcami, przygotowujemy warsztaty tematyczne, zarówno z zagadnień dydaktycznych (dla tych, którzy są zainteresowani, w jaki sposób uczymy w szkole dzieci różnych przedmiotów), jak i warsztatów o tematyce wychowawczej (pokazujących różne rozwiązania trudności, z którymi często borykają się rodzice). Na warsztatach podpowiadamy także jak rozwijać w dzieciach pasje i zainteresowania, czy też jak w domu dzieci mogą twórczo spędzać wolny czas. Warsztaty zawsze mają charakter bardzo praktyczny, gdyż zależy nam na tym, by były jak najbardziej przydatne dla uczestników.

 

Misja

Misją naszej szkoły  jest nowoczesna edukacja, która poprzez zindywidualizowane nauczanie odpowiada na potrzeby dziecka i przygotowuje je do życia w XXI wieku. To pierwsza taka szkoła podstawowa w Szczecinie.

Wizja

Wrażliwi na potrzeby dziecka, w ramach zajęć w szkole podstawowej, zachwycamy je fascynującym światem nauki, w którym malec będzie mógł stać się samodzielnym odkrywcą. W indywidualnej pracy z dzieckiem dbamy o jego rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny i duchowy, zgodnie z pedagogiką dr Marii Montessori, tak aby potrafiło kochać i szanować siebie, innych ludzi oraz świat.