Nabór do dodatkowej klasy IV

Jak wygląda nauka w Pierwszej Szkole Podstawowej Montessori Bona Ventura?


Pomoce rozwojowe Montessori

W klasie znajdują się pomoce edukacyjne zwane w myśl pedagogiki Montessori „pomocami rozwojowymi”. Bardzo ważnym elementem w szkole Montessori  jest przygotowane otoczenie, czyli wyłożone na półki materiały edukacyjne w szeroki sposób obrazujące konkretny dział.

 

Praca własna

Podczas zajęć lekcyjnych w szkole podstawowej, zwanych pracą własną, dziecko realizuje program w indywidualny sposób. Oznacza to, że gdy posiądzie jakąś umiejętność, nie musi czekać na innych, jak ma to miejsce w tradycyjnych szkołach, tylko od razu przechodzi do nowych treści. Z drugiej strony dziecko, które potrzebuje więcej czasu na ćwiczenia, nie działa pod presją tej części klasy, która poprzez to, że umie, zaczynałaby się nudzić i przeszkadzać. Dziecko ma okazję nie tylko do indywidualnej nauki z nauczycielem, ale też może przećwiczyć daną umiejętność na kilku poziomach trudności przy użyciu pomocy dydaktycznych montessori.

 

Odpoczynek

Chwila na odpoczynek  jest  przewidziana po pracy własnej. Dłuższe zajęcia ruchowe: sport, spacer, zabawy na świeżym powietrzu, ale swobodne, dające dziecku odpoczynek po dotychczasowej koncentracji. W trakcie kolejnej przerwy dzieci jedzą wspólny obiad, który jest przygotowywany w naszej kuchni.

 

Praca domowa

Szkoła podstawowa nie przewiduje prac domowych. Wszystkie elementy pracy dziecka: poznanie, przećwiczenie i sprawdzenie wiadomości odbywa się na terenie szkoły. Miejsce na profesjonalne nauczanie i naukę jest w szkole.

 

Inne formy nauczania

W szkole Montessori dzieci mają okazję nabycia praktycznych umiejętności codziennego życia, między innymi pieczenia chleba, przygotowywania posiłków, dekoracji, układania kwiatów, dbania o zwierzęta.

Nauka w myśl Pedagogiki Marii Montessori jest inna niż
w  znanych nam szkołach tradycyjnych.

 

Różnice pojawiają się w innym podejściu do dziecka, sposobach nauczania, środowisku  pracy, przebiegu zajęć.

 

Szkoła tradycyjna stawia na przyswajanie wiedzy i nie bierze pod uwagę zainteresowań dziecka oraz jego samodzielności. Maria Montessori postrzegała nauczyciela jako pomocnika, partnera
i przewodnika. Uczeń jest celem, a nie środkiem do celu. On jest najważniejszy, a zadaniem nauczyciela jest poprowadzić go przez etapy edukacji w sposób przyjemny, przystępny, pozwalający przygotować się do dorosłości.

 

Kolejną zasadniczą różnicą jest brak podziału na klasy 4-6 stanowiące trzy osobne grupy i mające trzech wychowawców. Szkoła Montessori zwraca uwagę na przedział wiekowy. Jeden wychowawca opiekuje się zarówno klasą 4., jak i 5. oraz 6., co sprawia, że uczniowie mogą czuć się równi. Mogą razem spędzać czas, pomagać sobie i stanowić zgraną ekipę. Klasy podzielone na 4.,  5., oraz 6. zwykle składają się z niewielkiej ilości osób.
W szkole tradycyjnej takie grupy liczą więcej osób, czasami nawet do 20 – 30. Pedagogika Marii Montessori zakłada, że praca w zbyt dużej grupie nie spełnia swojego zadania, działa wręcz destrukcyjnie. Mniejsza grupa pozwala dziecku skoncentrować się na swojej pracy oraz lepiej wpływa na dziecko, które ma się odnaleźć w środowisku szkolnym. W takiej grupie zdecydowanie łatwiej nawiązać znajomości. Również lekcja ma szansę odbyć się w przyjemnej atmosferze, gdyż nauczyciel jest w stanie bez problemu opiekować się wszystkimi dziećmi i każdym z osobna.

 

Postępy w nauce

W szkole Montessori nie ma ocen, a jest opis postępów w nauce, opanowanych umiejętności, pracy na zajęciach, stosunku do pracy w grupie. Nauczyciel obserwuje i notuje stopień opanowania materiału przez ucznia oraz podaje zalecenia do dalszej pracy. Takie zindywidualizowane podejście umożliwia rozwój bez presji porównywania i oceniania. Liczy się proces opanowywania zasobu wiedzy, samorozwój, a nie gratyfikacja za dobrą ocenę. Szkoła Montessori ma stały kontakt
z rodzicami i informuje ich o osiągnięciach, postępach
i trudnościach ich dziecka na bieżąco.

Nasi uczniowie, bazując na nabytej wiedzy, przygotowują ciekawe, kreatywne projekty. Pozwala im to rozwinąć swoją pomysłowość, kreatywność, uczy poszukiwania, poszerzania
i wykorzystywania nabytej wiedzy, korzystania z różnych źródeł oraz rozwija umiejętność zaprezentowania projektu na forum grupy.

 

W szkole Montessori nie ma kartkówek, klasówek. Sprawdzanie wiedzy  odbywa się w przyjaznej atmosferze i służy sprawdzeniu postępów dydaktycznych.  Uczniowie otrzymują informację zwrotną, nad czym powinni jeszcze popracować i w swoim tempie opanowują materiał. Takie podejście eliminuje stres przed ewentualną porażką, a dzieci nabywają pewności, że nauczyciel, sprawdzając ich wiedzę i nabyte umiejętności, będzie wiedział, jak im pomóc, by powstałe braki szybko nadrobić.

 

Szkoła Montessori uczy dzieci zasad, a także przestrzega przed ich łamaniem w postaci zapowiedzianej konsekwencji. Wolność jest zawsze w parze z odpowiedzialnością.

 

W naszej szkole pomagamy dzieciom wchodzić w dorosłość bez strachu, z wiarą we własną sprawczość, ze świadomością siebie, swoich mocnych stron, właściwą samooceną i życzliwym nastawieniem do innych.