Formularz naboru

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MONTESSORI BONA VENTURA
w SZCZECINIE, ul. Broniewskiego 19

 


Rok szkolny:

Klasa:

Data przyjęcia do szkoły (dd.mm.rrrr):


1. Nazwisko dziecka

2. Pierwsze imię

3. Drugie imię

4. PESEL dziecka

5. Płeć dziecka
 dziewczynka chłopiec

6. Data urodzenia (dd.mm.rrrr)

Miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:

7. Adres zameldowania dziecka
Kod pocztowy:

Miejscowość/województwo:
/
Ulica:

Nr bud.

Nr lok.

8. Adres zamieszkania dziecka ( podać w przypadku innego niż powyższy)
Kod pocztowy:

Miejscowość/województwo:
/
Ulica:

Nr bud.

Nr lok.

9. Dane osobowe rodziców / opiekunów dziecka
matki / opiekuna:
imię:

nazwisko:

telefon:

e-mail:

ojca / opiekuna:
imię:

nazwisko:

telefon:

e-mail:

10. Adres zamieszkania rodziców / opiekunów (podać w przypadku, kiedy jest on inny niż dziecka)

matki / opiekuna:

ojca / opiekuna:


11. Poprzednia szkoła

12. Podaj obwód szkolny Twojego dziecka (szkoła rejonowa)

13. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 tak nie

inne orzeczenie lub opinie wydane przez PPP:

14. Dodatkowe informacje

Załączniki konieczne do dostarczenia w trakcie rekrutacji:
1.  Ksero aktu urodzenia i pesel dziecka,
2.  Potwierdzenie miejsca zameldowania,
3.  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej,
4.  Świadectwo szkolne z poprzedniej klasy (przy zapisywaniu dziecka do klas II-VIII)
5. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
6. Opinia/orzeczenie z PPP (jeśli dziecko posiada)
7.  Zdjęcie do legitymacji szkolnej