Formularz naboru – przedszkole

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO
PRZEDSZKOLA MONTESSORI BONA VENTURA
w SZCZECINIE ul. Broniewskiego 19

 


Zgłoszenie do:
 Przedszkole Żłobek

1. Nazwisko dziecka

2. Pierwsze imię

3. Drugie imię

4. PESEL dziecka

5. Płeć dziecka
 dziewczynka chłopiec
6. Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

Miejsce urodzenia:

Obywatelstwo:

7. Adres zameldowania dziecka
Kod pocztowy:

Miejscowość/województwo:
/
Ulica:

Nr bud.

Nr lok.

8. Adres zamieszkania dziecka ( podać w przypadku innego niż powyższy)
Kod pocztowy:

Miejscowość/województwo:
/
Ulica:

Nr bud.

Nr lok.

9. Dane osobowe rodziców / opiekunów dziecka

matki / opiekuna:
imię: nazwisko:
telefon: e-mail:
ojca / opiekuna:
imię: nazwisko:
telefon: e-mail:

10. Adres zamieszkania rodziców / opiekunów (podać w przypadku, kiedy jest on inny niż dziecka)

matki / opiekuna:

ojca / opiekuna:


11. Podaj obwód szkolny Twojego dziecka

12. Przybliżona odległość do przedszkola w kilometrach

13. Uczeń mieszka z:
rodzicami
rodzeństwo, inne bliskie osoby
14. Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 tak nie

inne orzeczenie lub opinie wydane przez PPP:

15. Dodatkowe informacje

Załączniki konieczne do dostarczenia w trakcie rekrutacji:
1.  Ksero aktu urodzenia i pesel dziecka,
2.  Potwierdzenie miejsca zameldowania,
3.  Opinia z poprzedniej placówki (jeśli dziecko uczęszczało)